ИЗПИТВАТЕЛНА СТРОИТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ

„К БЕТОН”

         Имаме удоволствието да представим на вашето внимание  изпитвателна  строителна  лаборатория „К бетон”. Тя се намира в гр. Бургас, кв. Сарафово на територията на керамичната фабрика на „Керамика Бургас” АД  в нова сграда, обзаведена с модерно италианско лабораторно  оборудване.

         В продължение на повече от пет години ние успяхме да се наложим на пазара, като работим усилено за повишаване качеството на продуктите на „Керамика Бургас” АД, с което задоволяваме изискванията и на най-претенциозните ни клиенти. Усилията ни са насочени към строго и безпрекословно прилагане на стандартизираните методи за изпитване, публикувани в европейските и хармонизираните национални стандарти.

         Техническите средства за измерване и изпитване и съответните програмни продукти, използвани в нашата работа, са с гарантирана надеждност и метрологично потвърждение, с което осигуряваме изискваната точност при провеждане на възложените ни изпитвания.

         Използваме високонадеждно модерно лабораторно оборудване на „controls”, Италия, отговарящо на всички европейски изисквания по отношение на точност, обхват и чувствителност.

         Вземането на проби, изпитването и отчитането на резултатите се извършва от квалифицирани сътрудници с дългогодишен опит. Обучението, поддържането и повишаването на квалификацията на персонала е преоритетна част от системата за управление на лабораторията.

      Многобройните клиенти, които ни се доверяват, са гаранция, че ще подходим с нужното внимание и ще отговорим на изискванията ви по най-подходящ за вас начин.

         Уважаеми клиенти, изпитвателна строителна лаборатория „К Бетон” не се ангажира с дейности, които могат да застрашат доверието в компетентността, безпристрастността и независимостта й.

          Изпитвателна строителна лаборатория осигурява на своите клиенти:

       1.  Високо качество, надеждност и точност на провежданите изпитвания

       2.  Коректност в отношенията с клиента

       3.  Личен подход при обслужвнето и ангажираност с потребностите на клиента

      4.   Достъп на клиента в лабораториятаа по време на заявените от него изпитвания

      5.   Конфеденциалност за всяка информация, станала ни известна в процеса на съвместната ни работа.

     6.    Безпрекословно спазване на съгласуваните срокове

     7.    Оптимални цени

 

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ

          

 

ОБЛАСТ

 

СТАНДАРТ, ИЗДАНИЕ

 

НАИМЕНОВАНИЕ

1

2

3

4

1.

ДОБАВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ЗА БЕТОН

БДС EN 12620:2002+А1:2008

Добавъчни материали за бетон

2.

ДОБАВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ЗА БЕТОН

БДС EN 12620:2002+А1:2008/НА:2008

Добавъчни материали за бетон

Национално приложение

(НА) към  БДС EN12620:2002+А1:2008

3.

ДОБАВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ЗА БЕТОН

БДС EN 1097-5:2008

Изпитвания за определяне на

механични и физични характеристики на скалните материали.

Част 5: Определяне на съдържанието на вода чрез изсушаване в сушилен шкаф с вентилатор

4.

ДОБАВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ЗА БЕТОН

 

 

 

 

БДС EN 1097-3:2000

Изпитване за определяне на

механични и физични характеристики на скалните материали.

Част 3: Определяне на плътността в насипно състояние и празнините.

5.

ДОБАВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ЗА БЕТОН

БДС EN 1097-6:2001/A1:2006

Изпитване за определяне на

механични и физични характеристики на скалните материали.

Част 6: Определяне на плътността на зърната и абсорбцията на вода.

6.

ДОБАВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ЗА БЕТОН

БДС EN 932-1:2000

Изпитвания за определяне на

основните характеристики на

 скалните материали.

Част1: Методи за вземане на проби.

7.

ДОБАВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ЗА БЕТОН

БДС EN 932-2:2000

Изпитвания за определяне на основните характеристики на скалните материали.

Част2: Методи за редуциране на лабораторни проби.

8.

ДОБАВЪЧИ МАТЕРИАЛИ ЗА БЕТОН

БДС EN 932-5:2000

Изпитвания за определяне на

основните характеристики на

скалните материали.

Част5: Необходима апаратура и

калибриране.

9.

ДОБАВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ЗА БЕТОН

БДС EN 933-1:2000

Изпитвания за определяне на

геометричните характеристики на скалните материали.

Част1: Определяне на зърнометричния състав. Метод чрез пресяване.

10.

ДОБАВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ЗА БЕТОН

БДС EN 933-2

Изпитвания на геометричните

 характеристики агрегатите.

Част 2: Определяне на зърнометричния състав.

Лабораторни сита.

Номинални размери на отворите.

11.

ДОБАВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ЗА БЕТОН

БДС EN 933-4:2008

Изпитвания за определяне на

геометричните характеристики на скалните материали.

Част 4: Определяне на формата на зърната. Коефициент на формата.

12.

ДОБАВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ЗА БЕТОН

БДС EN 933-7:2000

Изпитвания за определяне на

геометричните характеристики на скалните материали.

Част 7: Определяне на съдържанието на черупки. Процентно съдържание на черупки в едри скални материали.

13.

ЕСТЕСТВЕНИ КАМЕННИ МАТЕРИАЛИ

БДС EN 1926: 2008

Методи за изпитване на естествени каменни материали.

Определяне на едноосна якост на

натиск.

14.

ВТВЪРДЕН БЕТОН

БДС 6387:1982

Бетони с леки добавъчни материали. Методи за изпитване.

15.

БЕТОННА СМЕС И ВТВЪРДЕН БЕТОН

БДС EN 206-1:2002/A1:2008

Бетон.

Част:1 Спецификация, свойства, производство и съответствие.

16.

БЕТОННА СМЕС И ВТВЪРДЕН БЕТОН

БДС EN

206-1/НA:2008

Бетон.

Част 1: Спецификация, свойства, производство и съответствие.

Национално приложение

(НА) на БДС EN 206-1:2002

17.

БЕТОННА СМЕС

БДС EN 12350-1:2009

Изпитване на бетонна смес.

 Част 1: Вземане на проби.

18.

БЕТОННА СМЕС

БДС EN 12350-2:2009

Изпитване на бетонна смес.

Част 2: Определяне на слягането.

19.

БЕТОННА СМЕС

БДС EN 12350-6:2009

Изпитване на бетонна смес.

 Част 6: Плътност.

20.

ВТВЪРДЕН БЕТОН

БДС EN 13791:2007/НА:2011

Оценка на якостта на натиск на бетона на място в конструкции и готови бетонни елементи. Национално приложение (НА) на

БДС EN 13791:2007

21.

ВТВЪРДЕН БЕТОН

БДС EN 12390-2:2009

Изпитване на втвърден бетон.

Част 2: Приготвяне и отлежаване на пробни тела за изпитване на якост.

22.

ВТВЪРДЕН БЕТОН

БДС EN 12390-3:2009

Изпитване на втвърден бетон.

Част 3: Якост на натиск на пробни тела.

23.

ВТВЪРДЕН БЕТОН

БДС EN 12390-4:2001

Изпитване на втвърден бетон.

Част 3: Якост на натиск.

Спецификация на машините за изпитване

24.

ВТВЪРДЕН БЕТОН

БДС EN 12390-7:2009

Изпитване на втвърден бетон.

Част 7: Плътност на втвърден бетон

25.

ВТВЪРДЕН БЕТОН

БДС EN 12504-1:2009

Изпитване на бетон в конструкции.

Част 1: Ядки. Изрязване, проверка и изпитване на натиск

26.

ВТВЪРДЕН БЕТОН

БДС EN 12504-2:2005

Изпитване на бетон в конструкции.

Част 2: Изпитване без разрушаване. Определяне на големината

на отскока.

27.

ГЛИНЕНИ БЛОКОВЕ

ЗА ЗИДАРИЯ

БДС EN 771-1:2011

Изисквания за блоковете за зидария.

Част 1: Глинени блокове за зидария.

28.

ГЛИНЕНИ БЛОКОВЕ

ЗА ЗИДАРИЯ

БДС EN 772-1: 2011

Методи за изпитване на

блокове за зидария.

Част 1: Определяне на якостта на натиск

29.

ГЛИНЕНИ БЛОКОВЕ

ЗА ЗИДАРИЯ

БДС EN 772-3: 2002

Методи за изпитване на

блокове за зидария.

Част 3: Определяне на нетния обем и на процента на кухините на глинени блокове за зидария чрез хидростатично пртеглене.

30.

ГЛИНЕНИ БЛОКОВЕ

ЗА ЗИДАРИЯ

БДС EN 772-13: 2004

Методи за изпитване на

блокове за зидария.

Част 13: Определяне на нетната и брутната плътност в сухо състояние на блоковете за зидария

(с изключение на блокове за зидария от естествен камък).

31.

ГЛИНЕНИ БЛОКОВЕ

ЗА ЗИДАРИЯ

БДС EN 772-16: 2011

Методи за изпитване на

блокове за зидария.

Част 16: Определяне на размери.

 

 

ОФЕРТА ЗА УСЛУГИТЕ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ ИСЛ „К БЕТОН”

                                                                                                         

 

ВИД НА УСЛУГАТА

ЦЕНА БЕЗ ДДС, лв

1

2

3

ДОБАВЪЧНИ  МАТЕРИАЛИ ЗА БЕТОН

1.

Вземане на средна проба от добавъчен материал - лек,

обикновен и тежък

15

2.

Съдържание на вода в добавъчни материали за бетон

8

3.

Насипна плътност на едър добавъчен материал

9

4.

Нсипна плътност на пясък

10

5.

Плътност на зърната на пясък  и процент на празнините

21

6.

Плътност на зърната на чакъл и трошен камък и процент на празнините

20

7.

Зърнометричен състав на пясък с определяне  и на съдържанието на зърна над 4 mm и на модула на едрината

25

8.

Зърнометричен състав на чакъл и трошен камък

19

9.

Съдържание на отмиваеми (глинести и праховидни) частици в пясък до 4%

20

10.

Съдържание на отмиваеми (глинести и праховидни) частици в чакъл и трошен камък до 2%

16

11.

 Ситност и модул на финост на пясък

10

12.

Съдържание на плоски и продълговати зърна (ППЗ) в едър добавъчен материал

25

13.

Съдържание на бучки глина и други странични примеси в пясък, чакъл и трошен камък до 20%

12

14.

 Коефициент на формата на едър добавъчен материал

25

15.

Процентното съдържание на черупки в едри скални материали

26

16.

Абсорбция на вода

14

БЕТОНОВА СМЕС И  ВТВЪРДЕН БЕТОН

17.

Измерване на слягане

4

18.

Определяне на плътност на бетонна смес

5

19.

Времесъхранение на консистенцията

15

20.

Вземане на проба в лабораторията, обработка, приготвяне на 3 бр.пробни тела 150/150/150mm и съхранение

12

21.

Вземане на проба в лабораторията, обработка, приготвяне на 3 бр.пробни тела 100/100/100 mm и съхранение

7

22.

Вземане на проба от обект, обработка, приготвяне на 3 бр. пробни тела 150/150/150 mm и съхранение

39

23.

Съхранение на кубчета в стандартни условия – 3 бр.

6

24.

Определяне размери и плътност на готово кубче

2

25.

Якост на натиск на готово кубче с размери - 150/150/150 mm

4

26.

Якост на натиск на готово кубче с размери - 100/100/100 mm

2

27.

Направа на лабораторна проба от бетон с обем:

      -    от  50 до 80 l

-    от  25 до 50 l

-         до  25 l

-         до 15 l

 

180

160

140

100

28.

Контрол и оценка на якостта на бетона, произвеждана на строителната площадка при статистически колектив:

      - до   15 резултата

      - до   50 резултата

      - до 150 резултата

 

 

30

56

82

29.

Вероятна якост на натиск чрез повърхностна твърдост –

изпитване на бетон по безразрушителен метод със склерометър - за 1 зона

25

30.

Изготвяне на коефициенти за съгласуване на склерометър и подготовка за на резултатите за утвърждението им – за един клас и една възраст

 

600

31.

Проектиране на рецептурен състав за бетон - съставяне, 

направа на лабораторната проба, изпитване на пробните тела и изготвяне на документацията - за един клас бетон

 

300

32.

Якост на натиск на ядка, изрязана от готова бетонова

 конструкция – 1 бр. ядка, изрязана от възложителя

4

ГЛИНЕНИ  БЛОКОВЕ ЗА ЗИДАРИЯ

33.

Вземане на проба

9

34.

Определяне на размери - 1 бр гл.блок

2

35.

Определяне на нетната и брутната плътност в сухо състояние - 1 бр. гл.блок

7

36.

Определяне на нетния обем и процента на кухините на глинени блокове чрез хидростатично предегляне – 1 бр. гл.блок

12

37.

Определяне якостта на натиск  след кондициониране  до

постигане на сухо състояние – 6 бр. гл.блокове

28

ЕСТЕСТВЕНИ СКАЛНИ МАТЕРИАЛИ

38.

Определяне якост на натиск – 1 бр. подготвено кубче

4

РАЗНИ

39.

Транспорт на 1 километър

Според цената на горивото за деня

40.

Престой на 1ч на сътрудник

10