Ръководството на „Керамика Бургас” АД, в съотвествие с изискванията на международните стандарти ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007, декларира своите Политика по качество, Политика по ЗБУТ и Политика по Околна среда, убедени, че просперитета и бъдещето зависят от доверието и удовлетвореността на всички заинтересовани страни – клиенти, държавни структури и учреждения, доставчици, служители.

Към всички новини