25.12.2015 г.

“КЕРАМИКА – БУРГАС” АД има сключен договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката BG16RFOP002-2.001-0296-C01 за проект „Увеличаване на производствения капацитет на „Керамика-Бургас” АД” по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП”. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и е на обща стойност от 590 000 лв. (300 900 лв. - европейско и 53 100 лв. - национално съфинансиране) с продължителност 12 месеца.

Проектът има за цел увеличаване на конкурентоспособността на “КЕРАМИКА – БУРГАС” АД и излизане на външния пазар чрез повишаване на производствения капацитет на предприятието, модернизация и технологично обновяване. Очакваните резултати от успешното изпълнение на проекта са :

·       Увеличаване на производствения капацитет;

·       Автоматизиране и роботизиране на производствения процес;

·       Увеличаване на производителността;

·       Намаляване на производствените разходи;

·       Намаляване на енергоемкостта на производството;

·       Подобряване на качеството на продукцията и увеличаване на асортимента на предлаганите продукти;

·       Излизане на външни пазари;

·       Подобрени условия на труд и безопасност.

В рамките на проекта ще бъдат закупени и въведени в експлоатация два броя индустриални роботи и една автоматична вертикална машина за опаковане.

 

Към всички новини