НОВИНИ

  О  Б  Я  В  А

  до заинтересованите лица и общественост

  На основание чл.4 ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

  (послeдно изменение ДВ бр.67/2019г.,в сила от 23 август 2019г.)

   

  „КЕРАМИКА БУРГАС“АД

  Адрес:гр.Бургас,кв.Сарафово,Керамична фабрика

  Недвижим имот №07079.1.1425

  С Ъ О Б Щ А В А

  На засегнатото население,че има инвестиционно предложение  за:

  Удължаване срока на концесия за добив на строителни материали-мергелна глина от кариера „Соката“-Бургас.

           Със Закона за концесиите и Закона за подземните богатства, на „Керамика Бургас“АД е предоставена концесия за добив на мергелни глини от находище „Соката“ за 25 години., считано от 17.01.1997 година и концесионна площ  в размер на 178 400 м2.

           С допълнително споразумение № 2/04.07.2023 год., срокът на предоставената концесия се удължава с 25/двадесет и пет/ год., считано от 17.01.2022 год., или до януари 2047 год.  Площта на която ще се  извършват добивните работи за следващите 25 години е 114 333 м.В близост до кариерата няма жилищни сгради, не се засягат защитени територии и обекти на културното наследство. Дейността се извършва със стандартна добивна техника.

  Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ,гр.Бургас-8000,ул.Перущица№32.

  Към всички новини