Обява

 

                              за среща за обществено обсъждане

На основание чл. 97, ал. 3 във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда „Kерамика БУРГАС” АД, град Бургас

 

                           У  В  Е  Д  О  М  Я  В  А

всички заинтересувани физически и юридически лица, че е организирана срещи за обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда с всички приложения към него за инвестиционно предложение Изграждане на инсталация за производство на тухли 500 t/d намираща се в недвижим имот № 07079.1.1425, кв. Сарафово, гр. Бургас, общ. Бургас

Срещата ще се проведат на 27.04.2017 година от 13.00 часа в заседателната зала на „Керамика Бургас“ АД гр.  Бургас.

Докладът за  оценка на въздействието върху околната среда и приложенията към него, е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 09.00 до 17 часа в община Бургас,Дирекция „Околна среда“,ул.Шейново№24,ет.2 стая №1..

 Докладът за оценка на степента на въздействие,  приложение към доклада за ОВОС, е достъпен и на интернет страницата на компетентния орган по околна среда РИОСВ Бургас на адрес http:// www.riosvbs.eu  и на елекронния адрес на „Керамика Бургас“ АД http:// www.keramika.bg.

 

Писмени становища могат да се предоставят на пощенския адрес на „КЕРАМИКА БУРГАС” АД, гр.Бургас, кв.Сарафово, Керамична фабрика, Тел: 056/868301;

Е mail: office@keramika.bg , Лице за контакти: Кичка Попова, тел.0885 006868   или на срещите за обществено обсъждане.

За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя: Кичка Попова, тел: 0885006868 

 

 

Изп. Директор

Светлин Русев Куртлаков 

 

 

Свали тук:

 

Към всички новини