Ръководството на „Керамика Бургас” АД,  в съотвествие с изискванията на международните стандарти ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007,  декларира своите Политика по качество, Политика по ЗБУТ и Политика по Околна среда, убедени, че просперитета и бъдещето зависят от доверието и удовлетвореността на всички заинтересовани страни – клиенти, държавни структури и учреждения, доставчици, служители.

 

 

 

 

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

"Керамика Бургас" АД има внедрена Система за управление на качеството и е сертифицирано по ISO 9001:2008

ОБХВАТ НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО 

Обхватът на Системата за управление на качеството на "КЕРАМИКА БУРГАС" АД включва: производство и продажба на строителни материали: бетон, глинени блокове /тухли/ за зидария, арматурна заготовка и стиропор.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ СЕРТИФИКАТИ

Сертификат производство бетон: Производството на бетона е сертифицирано съгласно изискванията на БДС EN 206-1:2002/NA1+A2:2006 + НА:2008

Сертификат лаборатория: Качеството на продукцията се контролира ежедневно от собствената ни изпитвателна строителна лаборатория, съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2006.

Сертификат арматурен цех: Производството е сертифицирано по БДС 4758:2008 и БДС EN 1008:2005

ИЗКЛЮЧЕНИЕ ОТ СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

Изключение от обхвата на Системата за управление на качеството на "КЕРАМИКА БУРГАС" АД са:

 Клауза 7.3. от Стандарта „Проектиране и разработка”.

В организацията не се извършва проектиране и разработка на продукт.

Клауза 7.5.4. от Стандарта „Собственост на клиент”.

В организацията не се работи с материали „Собственост на клиент”.